advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková

Otázky a odpovede

Neviete si rady a nemáte sa na koho obrátiť? Možno nie je potrebné vyhľadať okamžite pomoc advokáta. Pre lepšie zorientovanie sa v mnohých oblastiach sme pre Vás pripravili súbor najčastejšie položených otázok a odpovedí, s ktorými sa zvykneme stretávať. 
Nižšie uvedené informácie sú výlučne informatívneho charakteru a nemusia byť aplikovateľné na Vašu konkrétnu právnu a skutkovú situáciu. V prípade pochybností alebo nezrovnalostí, prosím, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Čo robiť, keď neviem splácať úver/pôžičku/dlh?

Najhoršie je nerobiť nič, pretože to Vašu situáciu nevyrieši a v budúcnosti Vás to dobehne aj s úrokmi. Včasná komunikácia s veriteľom môže veľmi rýchlo vyriešiť situáciu. Viete požiadať o dočasný odklad splátok, prípadne ich zníženie na určité obdobie. V prípade, ak budete nečinný, môže sa Vám stať, že veriteľ Váš dlh postúpi na vymáhanie vymáhačskej spoločnosti, podá návrh na súd a pod. Každý takýto krok znamená navýšenie Vášho dlhu, pretože budete musieť zaplatiť aj úroky z omeškania, zmluvné pokuty, prípadne trovy súdneho konania a pod.

POZOR!!! Zvýšenú pozornosť venujte splácaniu dlhov v prípade, ak máte založenú nehnuteľnosť, pretože veriteľ môže pristúpiť aj k jej predaju cez dobrovoľnú dražbu

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Čo robiť, ak mi napíše vymáhačská spoločnosť/inkasná spoločnosť a aké má práva?
 • Čo je premlčanie?
 • Čo je platobný rozkaz a čo robiť, ak Vám bude doručený?
 • Musím platiť dlh, ak som iba ručiteľom?
 • Čo sa stane, ak nepôjdete na pojednávanie, na ktoré Vás predvolali?
 • Čo robiť, ak Vám príde upovedomenie o začatí exekúcie?

Prehrali ste súdny spor aj napriek tomu, že Vám nebolo nič doručené?

Pomerne často sa stáva, že sa o probléme dozviete až keď Vám je doručená žaloba/návrh na vydanie platobného rozkazu. Často sa sami seba pýtate, prečo Vás veriteľ neoslovil už skôr a Vy by ste všetko vyriešili už vtedy. Problém je, že veriteľ Vás pravdepodobne aj oslovil a kontaktoval Vás, avšak na pôvodnej adrese či starom telefónnom čísle, ktoré ste mu oznámili pri uzavretí zmluvy. Vy ste ich medzitým zmenili, ale túto zmenu ste už veriteľovi neoznámili.

Vždy keď zmeníte svoju adresu, na ktorej ste zastihnuteľný oznámte to všetkým inštitúciám (banky, sporiteľne, poisťovne, kataster, dopravný inšpektorát,...). Zásielky Vám totižto vždy budú doručované na tú adresu, ktorú uvediete ako poslednú a bude výlučne Vašou vinou, ak Vám nebude možné doručiť nejakú zásielku. To isté platí aj pre zmenu telefónneho čísla. Reálne by ste sa mali zdržiavať na adrese trvalého pobytu, ak sa zdržiavate niekde inde (napr. pracujete na turnusy, študujete), nahláste si prechodný pobyt. Oznámenie vždy robte písomne a ponechajte si podací lístok a kópiu oznámenia, aby ste mali do budúcna dôkaz, že ste tak urobili.

POZOR!!! Nie je povinnosťou nikoho (napr. banky, ktorá Vám požičala peniaze) zisťovať si Vašu aktuálnu adresu, ak ste pri vzniku zmluvného vzťahu udali inú adresu. Za aktuálnosť údajov si vždy zodpovedáte sami. Zanedbanie tejto povinnosti môže spôsobiť, že Vám nebude môcť byť doručená dôležitá zásielka.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Čo je predžalobná výzva a čo robiť, ak Vám bola doručená?
 • Čo robiť, ak Vám príde upovedomenie o začatí exekúcie?

Ako požičať niekomu peniaze?

V prípade, že uvažujete o požičaní peňazí niekomu, vždy si overte jeho situáciu a či bude vedieť tieto peniaze v budúcnosti vrátiť. Vždy odporúčame o požičaní peňazí spísať krátku zmluvu, z obsahu ktorej bude zrejmé, kto komu koľko požičal a kedy mu je dlžník povinný peniaze vrátiť. Rovnako viete dojednať, či peniaze poskytujete bezúročne (t.j. nechcete, aby Vám vrátil niečo navyše ako odplatu za to, že ste mu požičali) alebo s nejakým úrokom (jedná sa o úrok za požičanie peňazí). Od toho je potrebné odlišovať úrok z omeškania, ktorý môžete požadovať vždy, ak dlžník nevráti peniaze riadne a včas.

Peniaze môžete požičať v hotovosti alebo prevodom na účet. Prevod na účet je bezpečnejší a vždy je to dôkaz o tom, že ste peniaze požičali. Ak budete peniaze požičiavať v hotovosti, je dobré do zmluvy doplniť, že dlžník podpisom zmluvy potvrdzuje, že uvedenú sumu od Vás prevzal.

POZOR!!! Ak sa bojíte, že Vám dlžník v budúcnosti peniaze nevráti, viete si dojednať zabezpečenie napr. cez ručiteľa alebo cez záložné právo na nehnuteľnosť.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Čo je záložné právo na dome/byte/pozemku/aute?
 • Kedy vzniká povinnosť zaplatiť úroky z omeškania?

Čo je premlčanie?

Premlčanie je právny inštitút, ktorý súvisí s plynutím času. V jednoduchosti povedané, vždy je potrebné, aby ste sa splnenia určitej povinnosti od druhého domáhali v nejakej časovej lehote. Ak tak neurobíte, Váš nárok sa oslabí v tom zmysle, že sa druhá strana bude môcť brániť, že ste sa domáhali splnenia svojich práv neskoro. Dĺžka tejto lehoty je rôzna, najčastejšie sú to dva alebo tri roky, v obchodných vzťahoch dokonca aj štyri roky.

To isté platí pre uplatnenie práva na súde. Ak si ochranu svojich práv neuplatníte v stanovenej lehote, Váš nárok sa oslabí v tom zmysle, že sa druhá strana bude môcť brániť, že ste sa domáhali splnenia svojich práv neskoro a súd môže žalobu zamietnuť.

POZOR!!! Vymáhačské spoločnosti sa často domáhajú zaplatenia premlčaného dlhu, t.j. ak by dlžník/ ručiteľ namietal premlčanie, súd by mu vyhovel a žalobu zamietol. Spoliehajú sa na to, že námietka premlčania nároku nebude vznesená a oni dostanú peniaze, aj keď už došlo k oslabeniu ich práva.

Čo robiť, ak mi napíše vymáhačská spoločnosť/inkasná spoločnosť a aké má práva?

Najčastejším veriteľom býva banka, sporiteľňa prípadne iná spoločnosť, ktorá požičiava peniaze dlžníkovi, aby jej ich vrátil aj s úrokom. Ak tak neurobí, obráti sa veriteľ na inú spoločnosť/osobu, aby sa pokúsil dlh vymôcť na miesto neho a predišlo sa súdu. V danom prípade hovoríme o mimosúdnom inkase, kde dlžníka/ručiteľa oslovuje vymáhačská spoločnosť a žiada, aby bol zaplatený dlh čo najskôr. Tieto spoločnosti používajú telefonáty, zasielanie listov/upomienok/predžalobných výziev. Jediným cieľom je vymôcť dlh.

Ak nedôjde k vymoženiu dlhu cez mimosúdne inkaso, vráti vymáhačská spoločnosť vymáhanie pohľadávky späť veriteľovi (banke, sporiteľni a pod.). Veriteľ sa môže rozhodnúť, že svoju pohľadávku napr. bude vymáhať na súde alebo ju predá (postúpi) inej osobe.

Ak veriteľ postúpi pohľadávku, novým veriteľom sa stáva ten, kto ju kúpi. O postúpení pohľadávky musí byť dlžník písomne upovedomený. Najčastejšie pohľadávky pôvodných veriteľov kupujú vymáhačské spoločnosti, ktoré sa ich následne snažia vymôcť pre seba.

POZOR!!! Po postúpení pohľadávky sa nový veriteľ dostáva do tej istej pozície, akú mal pôvodný veriteľ a má tie isté práva, ale aj povinnosti. Ak Vám bude doručené oznámenie postúpení pohľadávky, netreba ho ignorovať, ale overiť si situáciu, aby sa predišlo prípadným nezrovnalostiam.

Vymáhačské spoločnosti veľmi často využívajú nedostatočné právne vzdelanie dlžníkov a spoliehajú sa na to, že sa títo nebudú brániť, resp. sa neporadia s odborníkom, ako svoju situáciu vyriešiť. Včasná komunikácia s právnikom Vám môže ušetriť peniaze, čas aj stresové situácie.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Čo robiť, keď neviem splácať úver/pôžičku/dlh?
 • Čo je premlčanie?
 • Čo je platobný rozkaz a čo robiť, ak Vám bol doručený?
 • Musím platiť dlh, ak som iba ručiteľom?
 • Čo sa stane, ak nepôjdete na pojednávanie, na ktoré Vás predvolali?
 • Čo robiť, ak Vám príde upovedomenie o začatí exekúcie?

Aký je rozdiel medzi súdom/rozhodcovským súdom a vymáhačskou spoločnosťou?

Súd predstavuje zákonom určenú inštitúciu, ktorá rieši prípadné spory medzi stranami, napr. veriteľom a dlžníkom. V rámci súdneho konania súd po vykonaní dokazovania rozhodne, ktorá strana má pravdu a v akom rozsahu a to vo forme súdneho rozhodnutia.

Písomne sa je možné dohodnúť s protistranou, že prípadné rozpory bude riešiť rozhodcovský súd (iný názov je arbitrážny súd). Je to neštátny orgán, ktorý je vytvorený na základe samostatného zákona o rozhodcovskom konaní a v ktorom rozhodujú rozhodcovia, nie sudcovia. Rozhodcovský súd môže rozhodovať iba o niektorých, prevažne majetkových veciach. Na to, aby sa vec riešila na rozhodcovským súdom a nie klasickým štátnym súdom sa musia strany vopred písomne dohodnúť. Takáto dohoda môže byť súčasťou inej väčšej zmluvy. Špeciálnym typom rozhodcovského súdu je stály rozhodcovský súd, ktorý rieši spotrebiteľské spory.

Vymáhačská spoločnosť je podnikateľ, ktorý sa zaoberá vymáhaním dlhov iných osôb. Veritelia, napr. banky, sporiteľne, poisťovne poveria vymáhačskú spoločnosť tým, aby pre nich dlh vymohla, pričom za takéto vymoženie potom patrí vymáhačskej spoločnosti odmena. Vymáhačská spoločnosť Vám môže poslať list, telefonovať Vám, môže Vás navštíviť jej zástupca. Nemôže však priamo rozhodovať a vydávať napr. rozhodnutie, ktoré by sa stalo podkladom pre vedenie exekučného konania. Jediným cieľom je vymôcť dlh.

POZOR!!! Vymáhačské spoločnosti pomerne často používajú zastrašovacie metódy a posielajú výzvy so zavádzajúcimi názvami ako „posledná upomienka“, „upomienka pred exekúciou“ s cieľom prinútiť Vás konať a navodiť dojem, že ak nezaplatíte všetko hneď a naraz, situácia sa nedá riešiť. Vždy sa dá, len je potrebné zvoliť správny postup. Včasná komunikácia s právnikom Vám môže ušetriť peniaze, čas aj stresové situácie.

Čo je predžalobná výzva a čo robiť, ak Vám bola doručená?

Predžalobná výzva je výzva smerujúca k tomu, aby niekto, kto zanedbal svoju povinnosť, túto splnil dobrovoľne a nebolo potrebné sa obrátiť so žalobou na súd. Takáto výzva môže mať aj iný názov, napr. „pokus o zmier“, „pokus o mimosúdnu dohodu“ alebo „návrh na uzavretie dohody“, „posledná upomienka“. Svojím spôsobom je to vždy upomienka o omeškaní sa so splnením nejakej povinnosti.

Najčastejším prípadom zasielania predžalobnej výzvy je snaha vyhnúť sa súdnemu sporu a dosiahnuť splnenie povinnosti dobrovoľne. V každom prípade je po doručení predžalobnej výzvy žiadúce poriadne si skontrolovať, aký je skutkový stav a reagovať. Viete sa tak vyhnúť súdnemu sporu, v dôsledku ktorého v prípade prehry budete s veľkou pravdepodobnosťou zaviazaní na zaplatenie súdnych trov konania, prípadne úrokov z omeškania.

POZOR!!! Vymáhačské spoločnosti veľmi často zasielajú predžalobnú výzvu a žiadajú okamžitú úhradu konkrétnej sumy, ktorá pozostáva z viacerých položiek. Overte si, reálne koľko skutočne dlhujete, pretože nie je výnimkou, ak veriteľ požaduje zaplatiť aj náklady, na náhradu ktorých nemá žiadny nárok (napr. kopírovacie náklady, skladné náklady, archivársky poplatok). Včasná komunikácia s právnikom Vám môže ušetriť peniaze, čas aj stresové situácie.

Čo je platobný rozkaz a čo robiť, ak Vám bol doručený?

Platobný rozkaz je forma súdneho rozhodnutia, ktorá sa doručuje do vlastných rúk. Môže ho vydať jedine súd. Ak voči takto doručenému rozhodnutiu nepodáte písomný odpor s odôvodnením v lehote 15 dní od doručenia, t.j. nebudete sa preukázateľne brániť, platobný rozkaz sa stane konečným rozhodnutím, na základe ktorého bude môcť konať napr. súdny exekútor. Ak riadne a včas nepodáte odpor, už nebudete mať možnosť sa brániť, súd totižto nebude nariaďovať žiadne pojednávanie, nebudete už mať kedy a kde vyrozprávať a predložiť svoje tvrdenia a dôkazy. Vec bude raz a navždy uzavretá.

POZOR!!! Vždy si skontrolujte, či sa jedná o originálne rozhodnutie súdu s pečiatkou a podpisom zamestnanca súdu. V praxi sa bežne stávajú prípady, keď vymáhačské spoločnosti zasielajú formuláre platobného rozkazu s cieľom „vystrašiť“ dlžníka a predstierať, že už sa jedná o originálne súdne rozhodnutie. Včasná komunikácia s právnikom Vám môže ušetriť peniaze, čas aj stresové situácie.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Musím platiť dlh, ak som iba ručiteľom?

Kedy vzniká povinnosť zaplatiť úroky z omeškania?

Právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vzniká v prípade, ak nezaplatíte svoj dlh včas v celej výške. Všeobecne platí, že suma, ktorú niekomu dlhujete, sa volá istina. Výška úrokov je dohodnutá v zmluve, ak nie je, stanovuje výšku úrokov právna úprava. Úroky z omeškania sa vypočítavajú z dlhovanej sumy (istiny). Úroky Vám začnú narastať odo dňa nasledujúceho potom, čo mal byť dlh zaplatený. Teda čím je vyššia istina a čím dlhšie budete v omeškaní s jej platením, tým väčšie úroky budete musieť zaplatiť.

POZOR!!! Ak niekomu dlhujete peniaze, často Vám ponúkne možnosť platiť v splátkach. Je to lákavé, ale je potrebné si uvedomiť, že pri postupnom splácaní Vám suma istiny klesá iba postupne a z jej neuhradenej časti Vám stále plynú úroky z omeškania, ktoré budete musieť zaplatiť.

Čo je záložné právo na dome/byte/pozemku/aute?

Záložné právo na dome/byte/pozemku/aute alebo akejkoľvek inej veci je informácia o tom, že je daná vec zaťažená právom niekoho iného, spravidla banky ako veriteľa, a v prípade, ak si dlžník (čo môže aj úplne cudzia osoba a nie vlastník veci) nesplní povinnosť, bude sa môcť veriteľ domáhať splnenia svojho záväzku aj speňažením veci. Záložné právo je forma zabezpečenia, príkladom je napr. záložné právo banky, ktorá poskytuje úver na kúpu nehnuteľnosti a na zabezpečenie splatenia úveru na nehnuteľnosť zriadi záložné právo.

Ak záložné právo zriadi exekútor, je to exekútorské záložné právo, ak súd, je to súdne záložné právo. Založené veci môžu byť predmetom predaja, dedenia, darovania, avšak ten kto takúto vec kúpi, zdedí alebo mu bude darovaná, si musí byť vedomý, že je na veci ťarcha. O tomto by mal byť pri nadobúdaní informovaný (napr. pri kúpe nehnuteľnosti to musí byť v zmluve riadne uvedené).

POZOR!!!
Vždy si premyslite, či si kúpite vec, ktorá je zaťažená záložným právo, spravidla je ponúkaná lacnejšie oproti nezaťaženým. V konečnom dôsledku však pri realizácii záložného práva môžu byť Vami vynaložené náklady na záchranu zaťaženej veci podstatne vyššie ako by ste vynaložili na nadobudnutie nezaťaženej veci.

Musím platiť dlh, ak som iba ručiteľom?

Ak Vám ako ručiteľovi bude doručená výzva/oznámenie, že si dlžník neplní svoje povinnosti a máte plniť namiesto neho, vždy kontaktujte dlžníka a žiadajte ho, aby si riadne plnil svoje povinnosti. Ak tak neurobí, musíte plniť namiesto dlžníka, pritom je jedno, ktorý ručiteľ v poradí ste. Samozrejme, v konečnom dôsledku je možné siahnuť aj na Váš majetok. Ak plníte namiesto dlžníka, máte právo požadovať náhradu toho, čo ste za neho plnili. Toto právo si musíte uplatniť najneskôr v trojročnej lehote, od kedy ste za neho zaplatili tú-ktorú splátku, teda nemôžete čakať, kým sa dospláca celý dlh. Po uplynutí troch rokov od zaplatenia nejakej sumy namiesto dlžníka sa Váš nárok premlčí. Viac viď premlčanie.

POZOR!!! Vždy keď budete informovaný, že dlžník si neplní povinnosť, Vy ho následne oslovíte, aby plnil a on prisľúbi, že bude, VŽDY si reálne u veriteľa overte, či dlžník splnil. Väčšina z nich to neurobí a veriteľ nie je povinný Vás vyzývať opätovne ako ručiteľa, celú vec môže postúpiť na súdne vymáhanie aj bez ďalšieho upozornenia.

Ako je možné previesť dom/byt/pozemok?

Previesť dom (nehnuteľnosť) je možné viacerými spôsobmi. Vždy sa tak musí robiť na základe písomnej zmluvy, ktorá sa následne predloží na zápis do katastra nehnuteľností. Samotné podpísanie zmluvy nestačí, podstatné je rozhodnutie katastra nehnuteľností o tom, že dochádza k zmene vlastníka. Reálne prichádza do úvahy možnosť uzavretia kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo zámennej zmluvy. Každá z nich má svoje výhody a nevýhody, preto je vždy dobré poradiť sa a zvážiť svoju voľbu. Vypracovanie spoľahlivej zmluvy stojí nepomerne menej ako náklady spojené s odstraňovaním problémov, pričom na výške odmeny sa viete s advokátom vždy dohodnúť. Advokát v dôsledku uvedeného zodpovedá za správnosť vyhotovenia zmluvy, za to aby v nej neboli žiadne chyby a aby katastrálne konanie prebehlo bez akýchkoľvek problémov.

POZOR!!! Pri nadobúdaní nehnuteľnosti si vždy skontrolujte časť C výpisu z listu vlastníctva, či tam nie sú zapísané nejaké záložné práva, vecné bremená a pod. Vždy žiadajte o ich ozrejmenie, aby ste nenadobudli nehnuteľnosť aj s nejakou ťarchou, ktorá by Vám v budúcnosti mohla skomplikovať život.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Viem darovať byt deťom a ostať tam bývať, aby ma nemohli vysťahovať?
 • Platí sa nejaká daň pri prevode domu/bytu/pozemku?
 • Čo je rozhodnutie o prerušení katastrálneho konania o povolení vkladu?

Čo je vecné bremeno?

Je ťarcha na nehnuteľnosti, ktorú je povinný vlastník nehnuteľnosti strpieť, napr. právo prechodu pešo alebo autom, právo doživotného bývania, právo vedenia kanalizácie a potrubí, právo stavby a pod. Vecné bremeno vzniká najčastejšie zo zákona alebo na základe zmluvy.

Čo robiť, ak Vám príde upovedomenie o začatí exekúcie?

Upovedomenie o začatí exekúcie je písomné oznámenie súdneho exekútora o tom, že sa voči Vám vedie exekúcia za účelom splnenia záväzku, najčastejšie zaplatenie dlhu. Exekúcii spravidla predchádza súdne konanie, v ktorom súd rozhodol o Vašej povinnosti. Je možné, že v čase, keď Vám bude doručované upovedomenie o začatí exekučného konania, už budete mať zablokovaný účet daným súdnym exekútorom, tento postup je v súlade so zákonom. V každom prípade je potrebné exekútora obratom kontaktovať, pretože čím neskôr tak urobíte, tým viac Vás to bude zrejme stáť.

POZOR!!! V exekučnom konaní nie je možné brániť sa tými dôkazmi, ktoré ste mohli využiť v súdnom konaní. V exekučnom konaní sa môžete brániť iba výnimočne, ak ste napr. urobili čiastočné úhrady po vyhlásení rozsudku a teda dlhujete menej.

Platí sa nejaká daň pri prevode domu/bytu/pozemku?

Pri prevode nehnuteľnosti sa neplatí žiadna daň z kúpy alebo darovania. Platia sa správne poplatky na katastri nehnuteľností, náklady na overenie podpisov či náklady na prípravu zmluvy. Samotná kúpa alebo darovanie nepodlieha žiadnej dani.

Dani však podlieha príjem, ktorý získate z predaja nehnuteľnosti, ak ste ju vlastnili menej ako 5 rokov, to neplatí ak ste ju zdedili a aj s dobou Vášho predchodcu nehnuteľnosť spolu vlastníte 5 rokov. Ak ste byt kúpili a predáte ho za vyššiu sumu, ako ste ho kúpili, platíte daň iba z rozdielu medzi sumou, za ktorú ste ho kúpili a následne predali.

POZOR!!! Pri určovaní kúpnej ceny by mala byť cena primeraná cene nehnuteľnosti. Znalecký posudok sa nevyžaduje, avšak ak ako kúpnu cenu uvediete napr. jedno euro, môže byť zmluva posúdená ako darovacia, pretože je zrejmé, že hodnota nehnuteľnosti nebola jedno euro. Rovnako pamätajte na to, že pri platení kúpnej ceny nad 15.000 € musí byť prevod urobený cez bankový účet (a to aj v prípade, ak by bola cena platená formou splátok a ich súčet bude vyšší ako 15.000 €). V prípade prevodov medzi podnikateľmi musí byť bankový prevod, ak by šlo o sumu nad 5.000 €. Nedodržanie formy prevodu nespôsobuje neplatnosť zmluvy, ale môže byť obom stranám uložená pokuta do 10.000 €.

Čo sa stane, ak nepôjdete na pojednávanie, na ktoré Vás predvolali?

Ak ste predvolaný na pojednávanie, mali by ste sa ho zúčastniť alebo svoju neprítomnosť zo závažných dôvodov ospravedlniť. Ak sú to zdravotné dôvody, je vhodné potvrdenie od lekára, že nie je vhodné, aby ste sa na pojednávaní zúčastnili pre svoj zlý zdravotný stav. V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte a pritom ste predvolanie prevzali, súd môže rozhodovať vo Vašej neprítomnosti a rozhodnúť napr. rozsudkom pre zmeškanie. Súd nemusí opätovne nariaďovať pojednávanie, tým pádom prídete o možnosť brániť sa, predkladať dôkazy, navrhovať vypočutie svedkov, žiadať splátky a pod.

Viem darovať byt deťom a ostať tam bývať, aby ma nemohli vysťahovať?

Uvedený postup je samozrejme možný. Spolu s darovacou zmluvou sa uzatvára aj zmluva o zriadení vecného bremena – práva doživotného bývania v prospech určených osôb. Obe zmluvy sa zapisujú do katastra nehnuteľností. Na základe tohto vecného bremena sú určené osoby oprávnené bývať a užívať danú nehnuteľnosť naďalej až do svojej smrti, aj keď už nebudú zapísaní ako jej vlastníci. Súčasne sú však povinní uhrádzať bežné náklady spojené s údržbou a užívaním nehnuteľnosti (spotreba vody, plynu, elektriny a pod.)

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Platí sa nejaká daň pri prevode domu/bytu/pozemku?
 • Ako je možné previesť dom/byt/pozemok?

Čo je rozhodnutie o prerušení katastrálneho konania o povolení vkladu?

Pri prevode nehnuteľnosti nestačí samotné spísanie zmluvy, ale vyžaduje sa jej predloženie na kataster nehnuteľností, aby túto skutočnosť zapísal aj do katastra nehnuteľností. Konanie, v ktorom kataster rozhoduje, sa volá konanie o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti. Ak predložená zmluva nie je v poriadku, kataster nehnuteľností konanie preruší a vyzve dotknuté strany, aby vadu odstránili. Ak tak neurobia v stanovenej lehote, kataster nehnuteľností konanie zastaví.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Platí sa nejaká daň pri prevode domu/bytu/pozemku?
 • Ako je možné previesť dom/byt/pozemok?
 • Viem darovať byt deťom a ostať tam bývať, aby ma nemohli vysťahovať?

Je možné žiadať vrátenie daru?

Za určitých okolností je možné, aby darca žiadal vrátenie daru. Dôvodom v zmysle zákona je hrubé porušenie dobrých mravov. Je to pomerne všeobecné ustanovenie, pod ktoré je možné zaradiť akékoľvek závažné nemorálne alebo protiprávne správanie sa, ktorého sa obdarovaný dopustí smerom k darcovi. Nemalo by sa jednať o jednorazový krátkodobý zásah, resp. v danom prípade by sa muselo jednať naozaj o mimoriadne intenzívny zásah do vzťahov medzi darcom a obdarovaným. Hrubé porušenie dobrých mravov bude musieť preukázať darca, takže bude nevyhnutné, aby si zadovážil aj potrebné dôkazy (napr. fotografie, video, výpovede svedkov a pod).

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Ako je možné previesť dom/byt/pozemok?
 • Viem darovať byt deťom a ostať tam bývať, aby ma nemohli vysťahovať?

Čo robiť, ak zosnulý za života daroval inému dedičovi?

V prípade, ak zosnulý za života daroval nejakú vec inému dedičovi, máte možnosť na to počas dedičského konania upozorniť a žiadať notára, aby sa to započítalo na podiel daného dediča pri vyporiadavaní dedičstva.

Pre lepšie zorientovanie sa v problematike si prečítajte aj:
 • Viem darovať byt deťom a ostať tam bývať, aby ma nemohli vysťahovať?

Ako sa bude deliť spoločný majetok po rozvode?

Je potrebné vziať do úvahy, že po rozvode bude nevyhnutné aj vzájomné majetkové vyporiadanie. Majetok nadobudnutý manželmi za života sa nazýva bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (známe aj ako „BSM“) a zaniká rozvodom manželstva. Za mimoriadnych okolností je možné BSM zrušiť aj za trvania manželstva (napr. je jeden z manželov gambler alebo začne podnikať po uzavretí manželstva).

Po zániku manželstva, resp. jeho zrušení súdom, je potrebné BSM vyporiadať v lehote troch rokov. To sa môže urobiť vzájomnou dohodou alebo v tejto lehote podať návrh na príslušný súd, ak sa bývalí manželia nevedia dohodnúť. Ak sa tak neurobí v trojročnej lehote, platí domnienka, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. Teda ak manželia spolu kúpili garáž a nevedia sa dohodnúť, komu bude patriť, ak nestihnú do 3 rokov podať návrh na súd, garáž sa delí 50:50. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné (napr. ak niekto manželom dlhuje peniaze alebo oni dlhujú peniaze, napr. hypotéka).

Všeobecne platí, že do BSM patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Výnimkou sú veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe (napr. kozmetika, holiaci strojček) alebo výkonu povolania len jedného z manželov (napr. hudobný nástroj člena orchestra), a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Do BSM samozrejme patria aj dlhy, napr. hypotéka alebo spotrebné úvery od bánk či nebankových inštitúcií, čo bude rovnako predmetom vyporiadania. Vždy odporúčame aj komunikáciu s príslušnou bankou. Ak totiž obaja manželia vystupovali ako spoludlžníci, prípadne jeden z nich ako ručiteľ, ich vzájomné dojednanie bez účasti banky nebude mať vplyv na povinnosť plniť si záväzky voči banke (aj ak sa manželia dohodnú inak). Ak sa teda s bývalým manželom dohodnete, že hypotéku bude po vyporiadaní BSM platiť iba on a jemu za to ostane byt, ale banka Vás z úveru „nevyškrtne“, v očiach banky aj štátu ste rovnakým dlžníkom ako manžel (a bez bytu).

Podstatné je vedieť aj to, že ak jeden z manželov za trvania manželstva podnikal a zarábal peniaze a druhý z manželov sa staral v domácnosti o deti, jeho nárok na vyporiadanie z majetku tvoriaceho podnikanie druhého manžela nie je vylúčený. Závisí výlučne od konkrétnych okolností prípadu. Napr. ak jeden z manželov za trvania BSM založil spoločnosť, v ktorej je jediným spoločníkom a konateľom, druhý manžel má nárok na majetkové vyporiadanie z hodnoty obchodného podielu.

Vždy je na zvážení dotknutej osoby, aby vec odborne prekonzultovala, pretože už za trvania BSM (keď sa nad rozvodom iba premýšľa) je možné urobiť niektoré úkony za účelom ochrany  majetku, resp. je možné zabrániť tomu, aby druhá strana nenakladala nerozvážne a na ťarchu druhého manžela. Pred aj pri vyporiadaní BSM vždy odporúčame odbornú konzultáciu a prípadné zastupovanie, pretože Vás to v konečnom dôsledku vždy vyjde lacnejšie ako riešiť vec súdnou cestou. Včasnou konzultáciou sa viete vopred pripraviť a svoje postavenie pri delení spoločného majetku zvýhodniť.

Ako súd rozhoduje o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti?

V prípade, ak nedôjde k dohode rodičov ohľadom výchovy a výživy ich dieťaťa, resp. viacerých detí a tieto ešte nedosiahli plnoletosť, je možné domáhať sa na súde vydania rozhodnutia vo veci starostlivosti o maloletého. Uvedené platí aj v prípade, ak rodičia nie sú manželmi. Ak sú manželmi, je súčasťou rozvodového konania aj úprava vo veci starostlivosti o maloleté dieťa.

V týchto konaniach vždy bude vystupovať ako kolízny opatrovník príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Je to preto, lebo súd pri rozhodovaní vždy musí sledovať záujem maloletého dieťaťa, čo v praxi nemusí predstavovať práve to, čo sa páči rodičom, resp. na čom sa vedia dohodnúť. Súd o prizvaní kolízneho opatrovníka rozhoduje automaticky, bez návrhu, a rodičom to bude v rámci konania iba písomne oznámené. Praktický dopad spočíva v tom, že sociálna pracovníčka oboch rodičov samostatne kontaktuje za účelom pohovoru a zistenia ich názorov, majetkovej situácie a predstavy o ďalšom spolunažívaní s dieťaťom. Nie je vylúčená ani osobná návšteva miesta bydliska. Po tomto pohovore kolízny opatrovník súdu predkladá písomnú správu, s obsahom ktorej sa rodičia majú právo oboznámiť a vyjadriť sa k nej. Už na tento pohovor je dôležité sa pripraviť a vedieť svoj postoj a záujem správne odkomunikovať.

Súd v rámci konania vo veci starostlivosti o maloleté dieťa rozhoduje o troch veciach:
a) komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
b) ako bude upravený styk s maloletým dieťaťom,
c) aká bude výška výživného.

Čo to v praxi znamená?

a) Pri zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti súd vždy rozhoduje na základe vykonaného dokazovania. Môže to byť matka, otec, resp. to môže byť striedavá starostlivosť. Ak sa rodičia nebudú vedieť dohodnúť, je možné vo veci nechať vypracovať znalecký posudok, čo však predstavuje zvýšené náklady (od 600,00 € vyššie, ktoré sa platia znalcovi a súdu za ďalšie konanie). Striedavá starostlivosť predstavuje formu starostlivosti, keď je dieťa zverené obom rodičom a tí si ho striedajú v rámci vzájomných súdom potvrdených dojednaní (napr. po týždni, dvoch týždňoch, alebo v inom intervale). Striedavá starostlivosť predpokladá, že dieťa bude bývať v jednej domácnosti a budú sa pri ňom striedať rodičia alebo každý z rodičov bude mať pre dieťa pripravené materiálne podmienky vo svojej domácnosti (napr. detskú izbu). Z praxe je zrejmé, že striedavá starostlivosť pripadá do úvahy iba v prípade, ak dieťa bude navštevovať jednu škôlku, školu. Nie je možné dieťa vytrhnúť vždy na nejaký čas z jeho prostredia iba preto, že sa na tom rodičia dohodli. Rovnako nie je možné predpokladať, že by pri viacerých maloletých deťom súd rozhodoval odlišne a oddeľoval ich od seba.

b) Pri určení starostlivosti súd rozhoduje aj o styku rodiča s dieťaťom, pričom sa stále jedná o rodiča, ktorému dieťa nebude zverené do osobnej starostlivosti. Prípadne rozhoduje aj o styku v tom čase, kedy rodič nebude mať dieťa u seba, lebo ho bude mať v striedavej starostlivosti druhý rodič. Reálne pripadajú do úvahy dva spôsoby.

Prvý spočíva v tom, že sa rodičia vedia na všetkom dohodnúť, dôverujú si a súd potom styk ponechá bez obmedzenia. Uvedené riešenie je nevýhodné, ak predpokladáte, že v budúcnosti môže mať druhý rodič dieťa problém vydať. Prípadný nútený výkon za asistencie súdu nebude možný a bude potrebné, aby vo veci urýchlene rozhodoval súd. Opäť tak nielen Vás, ale aj Vaše dieťa, čaká stres a zbytočné súdne jednania a náklady.

Druhý spôsob určenia starostlivosti spočíva v presnej špecifikácii, kedy sa rodič so svojím dieťaťom môže stretávať, pričom rozsah úpravy záleží iba na rodičoch. Rozsudok môže vyzerať aj takto: 
Súd upravuje styk maloletej dcéry s otcom  tak, že otec má právo stretávať sa s maloletou:

BEŽNÁ UPRAVA STYKU:
-       každý párny víkend v kalendárnom roku v piatok od 18.00 hod do nedele do 18.00 hod;
-       každý párny týždeň v kalendárnom roku v stredu od 15.00 hod do 18.00 hod
-       každý nepárny týždeň v kalendárnom roku v utorok a štvrtok od 15.00 hod do 18.00 hod

ŠPECIÁLNA ÚPRAVA STYKU:
-       počas letných prázdnin od 1. júla od 9.00 do 15. júla do 18.00 a od 1. augusta od 9.00 do 15. augusta do 18.00;
-       počas Vianočných sviatkov každý párny rok od 23. decembra od 16.00 do 27. decembra do 18.00; každý nepárny rok od 28. decembra od 16.00 do 1. januára do 18.00;
-       počas Veľkonočných sviatkov každý párny rok od štvrtka od 16.00 do soboty do 18.00; každý nepárny rok od nedele od 9.00 do pondelka do 18.00
-       počas jarných prázdnin každý párny rok od pondelka od 9.00 do nedele do 18.00;
-       počas jesenných prázdnin každý nepárny rok od prvého dňa od 9.00 do posledného dňa týchto prázdnin do 18.00;

V praxi to však väčšinou funguje inak, rodičia sa o súdne rozhodnutie oprú iba v prípade, ak nastane problém, vtedy sa bude postupovať podľa toho, ako rozhodol súd. Pri výkone styku je potrebné vziať do úvahy, že sú aj mimoriadne situácie, keď maloleté dieťa nemusí byť vydané, napr. je choré, je na školskom výlete a podobne. Vtedy je vhodné si napríklad problémové víkendy zameniť, vyjsť si v ústrety vzájomne, pretože nabudúce bude možno ústupok potrebovať druhá strana. Striktné a úplné dodržiavanie rozsudkov je v praxi takmer nereálne, ale ak si bývalí manželia nevedia prísť na meno, časť rozsudku o úprave styku je pre nich ako „sväté písmo“, ktorého sa za každú cenu držia a nedajú druhému rodičovi ani minútu naviac, ako musia.

c) Ako o poslednej veci súd rozhoduje o výživnom, pričom táto oblasť býva najčastejšie predmetom rozporov. Súd ukladá vyživovaciu povinnosť tomu rodičovi, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti. Samozrejme, nie je vylúčené určenie vyživovacej povinnosti aj v prípade striedavej starostlivosti, ak to odôvodňujú pomery na strane rodiča (napr. zarába podstatne menej ako druhý rodič). Súd pri určení výšky výživného vychádza zo skutkových okolností prezentovanými rodičmi (súčasne môže aj sám vykonať dokazovanie). To znamená, že na určenie výživného neexistujú žiadne tabuľky, podľa ktorých by súdy postupovali. Na druhej strane sudcovia, ktorí rozhodujú tieto rodinné veci, majú dostatočnú prax, aby vedeli posúdiť opodstatnenosť žiadaného nároku. Všeobecne sa vychádza z toho, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (to znamená, že nie je podstatný vek, ale schopnosť samostatne sa živiť – ukončiť školu a pracovať). Nie je možné automaticky povedať, že ak dieťa nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, môže prestať povinný rodič platiť. Je potrebné skúmať, prečo dieťa napr. nezačne pracovať a živiť sa samo (aj súdy rozlišujú medzi objektívnou nemožnosťou zamestnať sa a lenivosťou). Ak dieťa pokračujem v štúdiu na vysokej škole, výživné sa platí až do záverečných štátnych skúšok, spravidla do 26 roku života. Aj tu však platia výnimky, pretože v mnohých prípadoch deti popri škole aj pracujú a môžu mať vyšší príjem ako povinný rodič. Konečné slovo má však vždy iba súd.

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Súd určí, že povinný rodič bude platiť výživné k rukám druhého rodiča vždy ku konkrétnemu dňu presne stanovenou sumou. Samozrejme druhý rodič môže poslať aj viac, to však neznamená, že by nasledujúci mesiac mohol poslať menej. Výživné odporúčame vždy posielať na účet či poštovou poukážkou. Vždy tak bude preukázateľné, či bolo alebo nebolo výživné poslané. Nie je podstatné, či povinný rodič dal svojmu dieťaťu niečo v hotovosti, kúpil nejakú vec, dal darček alebo mal dieťa dlhší čas u seba, vždy je povinný platiť výživné v stanovenej výške. Všetko naviac je jednoducho povedané – nepovinné. Na druhej strane povinný rodič si musí uvedomiť aj vnímanie „cez oči detí“. Deti nevidia peniaze, ktoré povinný rodič pravidelne posiela. Vždy preto očakávajú plnenia po mimo, nejaké darčeky a pod. S tým treba počítať aj v prípade, ak sa dohadujete na výške výživného.

Súd v rámci konania o výške výživného bude zisťovať:

a)     životnú úroveň rodičov (napr. dopytom na ich zamestnávateľa či požiadaním daňového úradu o predloženie daňových priznaní. V prípade pochybností súd môže viesť dokazovanie aj bez návrhu tak ďaleko, že nariadi znalecké dokazovanie za účelom zistenia, či je daňové priznanie v poriadku alebo bolo účelovo upravované kvôli daňovej optimalizácii a daný rodič v podstate zarobil viac, resp. menej);

b)     schopnosti, možnosti a majetkové pomery každého rodiča. Pričom sa berie do úvahy, kde a aký majetok má rodič, prípadne prečo sa ho zbavil, čo urobil s utŕženými peniazmi, prečo sa vzdal výhodnejšej pracovnej pozície s lepším zárobkom, prečo si vzal úver, prečo sa vzdal nároku v dedičstve a pod. Cieľom je zistiť, aká je reálna majetková situácia oboch rodičov, aby vedel presne určiť výšku vyživovacej povinnosti na maloleté dieťa;

c)     potreby maloletého dieťa v rozsahu vyčíslenia jeho nákladov na stravu, ubytovanie, kozmetiku, škôlku/školu, zdravotný stav (napr. okuliare, zubný strojček, špeciálne potraviny a pod.), hobby, jazyky, šport, krúžky a pod. Súd môže určiť aj povinnosť zasielať peniaze na špeciálne zriadený účet za účelom šetrenia;

d)     náklady na život každého rodiča v rozsahu stravy, ubytovania, cesty do práce, telefónu či inej vyživovacej povinnosti súdy len veľmi ojedinele akceptujú ako nutný výdavok. Splácanie dlhu, hypotéky či exekúcie nemusí byť dôvodom na zníženie výšky povinného výživného. Vždy to závisí od konkrétnej situácie a od názoru súdu.


Veľmi dôležité vo vzťahu k výživnému sú nasledovné veci:

a)     povinnosť platiť  výživné vzniká už rozhodnutím prvostupňového (okresného) súdu, t.j. aj keď sa proti nemu dá ešte odvolať, výživné musí byť platené povinným rodičom už po rozhodnutí prvostupňového súdu (hovorí sa tomu predbežná vykonateľnosť rozsudku);

b)     povinný rodič sa nemôže iba tak rozhodnúť, že výživné prestane platiť, musí o to požiadať súd. Ak sú na to dôvody, ten môže rozhodnúť o zrušení vyživovacej povinnosti. Do momentu právoplatného rozhodnutia (teda nie od podania návrhu) povinný rodič musí výživné platiť;

c)     ak dôjde k zmene pomerov na strane detí a/alebo rodiča je možné podať na súd návrh, aby zmenil výšku vyživovacej povinnosti. Jedná sa o samostatné konanie, pričom až do vydania konečného rozhodnutia súdu o takomto návrhu musí povinný rodič platiť výživné v pôvodne určenej výške;

d)     plniť si vyživovaciu povinnosť musí rodič aj v prípade, ak o tom súd ešte nerozhodol. Ak tak neurobí, druhý rodič, ktorý sa stará o dieťa, môže žiadať, aby mu súd priznal vyživovaciu povinnosť aj spätne za čas pred podaním návrhu. Samozrejme, ak sú na to dôvody osobitného zreteľa (tie sa budú musieť preukázať) povinný rodič sa môže brániť, prečo si vyživovaciu povinnosť neplnil, resp. si ju plnil inak;

e)     neplatenie výživného môže viesť k exekučnému konaniu, v rámci ktorého môže byť povinnému rodičovi zadržaný vodičský preukaz;

f)      v prípade, ak sa ani cez exekučné konanie nedá súdom určené výživné vymôcť, máte nárok domáhať sa, aby Vám štát platil určitú časť súdom priznaného výživného namiesto povinného rodiča.

Ak už raz súd rozhodol o zverení dieťaťa do nejakej formy starostlivosti a/alebo styku a/alebo o výživnom a niektorý z rodičov požaduje zmenu, musí o tom opätovne rozhodovať súd.

V prípade, ak je dieťa už plnoleté, nároky ohľadom výživného na súde si už uplatňuje sám vo vlastnom mene. Maloleté dieťa na súde zastupuje ten rodič, ktorému bolo zverené do osobnej starostlivosti.

V prípade výživného by sme odporúčali zastupovanie aj v prípade, ak máte byť rodičom, ktorému dieťa bude zverené do osobnej starostlivosti, aj v prípade, ak máte byť povinným rodičom. Iba advokát s dlhoročnými skúsenosťami Vám bude vedieť presne poradiť, na čo sa zamerať, čo neprehliadnuť, ako sa vopred pripraviť, aby situácia dopadla čo najviac podľa Vášho želania. Zároveň Vám pomôže vykonať opatrenia, aby Váš ešte súčasný partner „nevyraboval“ spoločnú vkladnú knižku, nepredal auto bez Vášho vedomia alebo si nevzal spotrebný úver, ktorý nebude platiť a do dlhov tak dostane aj Vás.

Súdne poplatky spojené s rozvodom a výživným

Za konanie vo veci maloletých detí súd nevyrubuje súdny poplatok. V rozvodom konaní sa platí iba 66,00 € za konanie o rozvod. Uvedená suma nezahŕňa odmenu za právne zastupovanie.

Nakupovanie cez internet

Nakupovanie cez internet naberá stále na väčšej obľúbenosti a ani pre Vás nemusí byť vôbec žiadnym problémom. Súčasná právna úprava pritom chráni Vás ako zákazníka viac ako predávajúceho.

Každopádne je potrebné dobre si overiť, z akej webovej stránky (ďalej ako „eshop“) si tovar objednáte. Dnes existuje mnoho porovnávačov ako napríklad www.heureka.sk, kde ľudia jednotlivé obchody hodnotia. Pár minút času venovaných hľadaniu recenzií Vám stojí za to, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam spočívajúcich najmä v tom, že si objednáte a zaplatíte za tovar, ktorý nakoniec nepríde. Stránky, ktoré sú považované za bezpečné z hľadiska bezpečnej komunikácie začínajú v internetovom prehliadači certifikátom https://www... Existujú aj stránky, ktoré fungujú bez bezpečnostného certifikátu v tvare http://www... Z hľadiska bezpečnosti nákupu (hlavne online platby) sa však odporúča dbať na to, aby ste nakupovali a platby odosielali výlučne cez stránky zabezpečené protokolom https. Dôležité je na konci práve to „s“ za skratkou http.

Výhodou nakupovania cez internet je to, že nakupujete z pohodlia domova a nikto nevie, čo kupujete. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že máte právo tovar bez uvedenia dôvodu vrátiť v lehote 14 dní (neplatí pre zákonom stanovené výnimky ako napr. cd, dvd, knihy, noviny). Lehota na vrátenie/odstúpenie sa počíta odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za Vami prevzatý okamihom, keď ste ho Vy alebo Vami určená osoba prevzali.
Túto možnosť vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu do 14 dní Vám dáva priamo zákon a to tak, že od zmluvy uzavretej s predajcom odstúpite a tovar mu zašlete naspäť. Zaslanie tovaru naspäť je však na Vaše náklady a predávajúci je Vám povinný vrátiť Vami zaplatenú sumu (nie však poštovné náklady, ktoré s danou prepravou smerom k Vám mal) do 30 dní od prijatia tovaru. O vrátení tovaru vždy majte potvrdenie.

Osobitný postup platí pri službách. Vždy platí, že vec je potrebné riešiť hneď, podrobnosti upravuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Vzhľadom na možné komplikácie práve pre nehmotný charakter služby vždy odporúčame odbornú konzultáciu. Ťažko budete bez odbornej rady dokazovať, ako ste si online zakúpili a zadali požiadavky na projekt rodinného domu alebo inú službu.

Samostatnou kapitolou sú letenky, poistenia či zájazdy zakúpené online. Európska únia veľmi prísne posudzuje zmeškané lety, stratené (zmeškané, ale aj zničené) batožiny, takže ak Váš let mešká viac ako 3 hodiny, môžete sa tešiť na štedrú kompenzáciu minimálne vo výške 250 €, ktorú je prepravca povinný vyplatiť Vám. Aj tieto kompenzácie však majú pravidlá. Našim klientom sme však skoro vždy pomohli s vyplatením kompenzácií aj napriek tomu, že najskôr ich letecká spoločnosť vyplatiť odmietla. Vaše práva z pozície spotrebiteľa sú tak široké, že mnoho ľudí aj vyskúša žiadať o niečo, na čo majú nárok, avšak špeciálne leteckí prepravcovia sa spoliehajú na to, že Vašu žiadosť zrušia a už sa naspäť neozvete. Nezabúdajte však, že ich primárnym cieľom je zarábať a nie posielať peniaze späť. Preto aj pri Vašom oprávnenom nároku sa môže stať, že ich stanovisko bude zamietavé a zmenia ho až v prípade, ak bude výzva či urgencia alebo rovno predžalobná výzva zaslaná advokátom a bude podložená rozsudkami slovenských či európskych súdov, ktoré by spoločnosti hrozili.- Potrebujete úspech. My sme váš úspech -

Menu:


 • Domov
 • Právnici
 • Služby
 • Poradňa
 • Najčastejšie otázky a odpovede
 • Kontakt

Kancelária:


Advokátske kancelárie
Krmanova 16
04001 Košice

055/622 67 52

info@mazakovahrouda.sk

Spýtajte sa nás


Stlačením tlačidla “odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov a že udeľuje na súhlas na ich spracúvanie.