advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková

Spracúvanie os údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť, že zaslaním Vášho dopytu za účelom poskytnutia právneho poradenstva (ďalej aj ako „Dopyt“) prostredníctvom tejto webovej podstránky nám aicky poskytujete Vaše osobné údaje, pričom bezprostredne po ich prijatí, dochádza z našej strany k ich spracúvaniu. V súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať Vás o nakladaní a ochrane Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje bude spracúvať naša advokátska kancelária, ktorej prevádzkovateľom je JUDr. Marek Hrouda, advokát, Krmanova 16, 040 01 Košice, IČO 35 571 195 (ďalej ako „prevádzkovateľ“).
 
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je výlučne možnosť poskytnúť Vám odpoveď na Váš Dopyt. Môžete rovnako očakávať, že v prípade nečakanej udalosti a potreby zmeny prípadne dohodnutého termínu stretnutia z našej strany, Vás budeme kontaktovať prostredníctvom Vami poskytnutých kontaktných údajov.
 
Rozsah spracúvania Vašich osobných údajov je nasledovný: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, osobné údaje uvedené v Dopyte
 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý ste nám udelili tak, že ste vyplnili online formulár na tejto webovej podstránke a poskytli nám Vaše osobné údaje.
 
Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle tejto informácie nám udeľujete na obdobie do dvoch mesiacov po dni doručenia Vášho Dopytu. Vaše osobné údaje nepodliehajú profilovaniu. Vaše osobné údaje budeme poskytovať výlučne nášmu poskytovateľovi IT služieb, s ktorým máme uzavretú samostatnú zmluvu o spracúvaní ochrany osobných údajov.
 
Dovoľujeme si Vás výslovne upozorniť na Vaše právo odvolať súhlas na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov, a to kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu zaslaním emailu na hrouda@mazakovahrouda.sk.
 
Vaše osobné údaje budú zlikvidované najneskôr dva mesiace po dni, v ktorom bol doručený Váš Dopyt. V prípade, že svoj súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov odvoláte skôr, Vaše osobné údaje budú zlikvidované do jedného týždňa od jeho odvolania.
 
Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že máte ako tzv. dotknutá osoba právo byť informovaná o Vašich právach, predovšetkým že máte:

 
V Košiciach, dňa  1.1.2024,  JUDr. Marek Hrouda, advokát
 - Potrebujete úspech. My sme váš úspech -

Menu:


  • Domov
  • Právnici
  • Služby
  • Poradňa
  • Najčastejšie otázky a odpovede
  • Kontakt

Kancelária:


Advokátske kancelárie
Krmanova 16
04001 Košice

055/622 67 52

info@mazakovahrouda.sk

Spýtajte sa nás


Stlačením tlačidla “odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov a že udeľuje na súhlas na ich spracúvanie.