advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková

SPRACÚVANIE COOKIES

S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem navštíviť a/alebo zotrvať na našej webovej stránke – www.mazakovahrouda.sk (ďalej ako „web“), resp. využiť naše služby prostredníctvom tejto webovej stránky, vzťahujú sa tieto podmienky spracúvania osobných údajov v primeranom rozsahu aj na Vás.
 
Predmetom úpravy týchto podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako návštevníka webu a dotknutej osoby predovšetkým o tom:
 
kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Informácia o Prevádzkovateľovi
Prevádzkovateľom je JUDr. Marek Hrouda, advokát so sídlom Krmanova 16, 040 01 Košice, IČO 35 571 195. Prevádzkovateľ je advokátom poskytujúcim právne poradenstvo v Slovenskej republike.
 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese Krmanova 16, 040 01 Košice, prípadne emailom na e: hrouda@mazakovahrouda.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0905 544 843.

Všeobecne o cookies a reklamných identifikátoroch
Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje v dôsledku návštevy a/alebo využitia nášho webu nami ako prevádzkovateľom a v súvislosti s ním, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V tejto súvislosti si Vás v súlade s § 109 ods. 8 zákona NRSR č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  dovoľujeme informovať o používaní a zdieľaní informácii, týkajúcich sa Vašej aktivity na našom webe. Cieľom tohto oznámenia je Vás podrobne oboznámiť s Vašimi právami a možnosťami, predovšetkým možnosťou nastavenia zmeny svojho internetového prehliadača a mobilného zariadenia pre prípad, že s daným spôsobom použitia cookies a reklamných identifikátorov z našej strany nesúhlasíte.
Reklamné identifikátory slúžia na identifikáciu mobilného zariadenia alebo internetového prehliadača, ktorý aktuálne používate. Využívajú ich reklamné platformy na to, aby bolo možné spojiť Vašu aktivitu na webe a mobilných zariadeniach, a aby Vám následne bola na základe tejto aktivity zobrazovaná vhodná marketingová komunikácia.

Náš web využíva cookies, malé textové súbory, ktoré obsahujú určité množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webu stiahnu do počítača návštevníka (alebo mobilu alebo iného zariadenia), v ktorom si prezerá náš web. Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu, iné môžeme používať len s Vaším súhlasom. Udelením Vášho súhlasu na ich používanie nám umožníte neustále zlepšovať poskytovanie našich služieb. Všeobecný pojem cookies označuje aj ostatné úložiská na strane Vášho internetového prehliadača, napríklad: localStorage, sessionStorage, cookies. Cookies sa zvyčajne ukladajú vo forme súborov do Vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri Vašej ďalšej návšteve webovej stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Umožnenie používania cookies či reklamných identifikátorov nevedie aicky k spojeniu s identitou  konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Udelením súhlasu na ich používanie, poskytujete iba súhlas na ukladanie a využívanie informácií uložených vo Vašom zariadení, pričom nedochádza aicky k spájaniu alebo určeniu Vašej identity. 

Druhy cookies a reklamných identifikátorov a ich používanie podľa ich funkcií

Nevyhnutné (Potrebné) cookies
Tieto cookies náš web spracúva aicky a to aj bez Vášho výslovného súhlasu. Ich úlohou je výlučne technické zabezpečenie riadnej funkcionality nášho webu. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webu ako napríklad navigácia stránky a prístup k jej chráneným oblastiam.

Funkčné (Preferenčné) cookies
Tieto cookies predstavujú voliteľné cookies a slúžia na vylepšenie užívateľského prostredia a pohodlné užívanie nášho webu. Ak nám ich umožníte používať, umožníte nášmu webu, aby si zapamätal informácie, ktoré majú vplyv na jeho vzhľad alebo správanie. Sú to napríklad  informácie o preferovanom jazyku alebo regióne, v ktorom sa nachádzate. Neumožnenie užívania týchto cookies môže viesť k obmedzeniu niektorej z funkcionalít  webu, ktorá je na ich základe možná a vhodná. Samozrejme, náš web viete používať aj bez udelenia súhlasu na používanie týchto cookies, avšak nebude možné užívať všetky jej možné funkcionality. 

Sledovacie a výkonnostné (Štatistické) cookies
Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií na analýzu prenosu na našom webe a toho, ako používate náš web. Tieto súbory cookie môžu napríklad sledovať napríklad to, koľko času strávite na webových stránkach alebo navštívených stránkach, čo nám pomáha pochopiť, ako môžeme pre vás vylepšiť náš web. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie na sledovanie a výkonnosť neidentifikujú žiadneho jednotlivého návštevníka.

Marketingové cookies
Tieto cookies predstavujú voliteľné cookies a umožňujú prevádzkovateľovi webu analyzovať Vaše správanie sa na webe a na základe takto získaných údajov zabezpečiť vytvorenie vhodnej ponuky našich služieb Vám, nášmu návštevníkovi webu. Umožnením ich používania nám umožňujete prispôsobiť nami tvorený marketingový obsah pre Vás tak, aby zodpovedal Vašim preferenciám. Umožnenie ich užívania súčasne vedie k tomu, že sa Vám nebude zobrazovať obsah, resp. naša ponuka, o ktorú nemáte záujem. Takto Vami prispôsobený obsah môže byť na základe informácií získaných vyššie uvedeným spôsobom zobrazený na webe alebo na platformách tretích strán.

Marketingové cookies – prenos dát mimo EU
Tieto cookies predstavujú voliteľné cookies, pričom základná charakteristika je obsiahnutá v časti „Marketingové cookies“ Cookies popísané v tejto kategórii sú tiež spravované spoločnosťami, ktoré spracúvajú dáta v USA, prípadne mimo Európskej únie (napríklad Google LLC). Udelením súhlasu súčasne udeľujete aj na prenos týchto údajov do USA, resp. aj do inej krajiny nachádzajúcej sa mimo Európskej únie, všetko v rámci pôvodného účelu spracúvania získaných osobných údajov. Ochrana osobných údajov mimo pôsobnosti Nariadenia nezaručuje rovnaký stupeň ochrany vo všetkých oblastiach. Predovšetkým v USA je možné predpokladať, že k takto získaným osobným údajom budú mať prístup agentúry vlády USA. V tejto súvislosti nie je možné vylúčiť situáciu, že ochrana Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov bude poskytnutá, resp. zabezpečená v rovnakom rozsahu, v akom to garantuje Nariadenie.

Nastavenie cookies v internetovom prehliadači
Nastavenie umožnenia používania cookies je plne v možnostiach ktoréhokoľvek návštevníka webu, pretože webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Edge a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môže návštevník jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé webové stránky.

Umožnenie používania cookies je teda na Vašom rozhodnutí. V prípade znemožnenia používania cookies však prevádzkovateľ webu nebude vedieť zaručiť komfortné užívanie webu zo strany návštevníka webu. Neumožnenie používania reklamných identifikátorov nevedie k ovplyvneniu funkčnosti mobilných aplikácii ani webových stránok. Po ich vypnutí sa Vám bude marketingová komunikácia ďalej zobrazovať, ale nebude prispôsobená Vašim záujmom či potrebám, teda nebude pre Vás relevantná.

Inštrukcie na správu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého internetového prehliadača. Ak na prehliadanie webu používate rozličné zariadenia na (napr. notebook, počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim cookies preferenciám.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných internetových prehliadačov
Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac?redirectslug=Spr%C3%A1va+cookies&redirectlocale=sk
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk     
Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d             
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies  
Safari: https://support.apple.com/en-mn/guide/safari/sfri11471/16.0/mac/11.0                 
Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

V prípade prístupu na web z mobilného zariadenia, je v týchto mobilných zariadeniach aicky nastavená funckia na povolenie využívania reklamného identifikátora. Toto nastavenie môžete zmeniť v nastaveniach mobilného zariadenia.

Návod na spravovanie nastavenia reklamných identifikátorov v mobilnom zariadení
ANROID: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
iOS: https://support.apple.com/sk-sk/105082

Zoznam nástrojov, ktoré pracujú s cookies:
Hotjar:
Tento nástroj používame na našom webe z dôvodu, aby sme lepšie pochopili potreby Vás, našich návštevníkov a optimalizovali, resp. zlepšili Vašu užívateľskú skúsenosť s nimi. Hotjar pomáha lepšie porozumieť správaniu návštevníka webu (napr. koľko času strávi na našom webe , na ktoré odkazy klikol, čo sa mu páči a čo nie). Nám ako prevádzkovateľovi webu to reálne umožňuje zlepšovať, vďaka spätnej väzbe od návštevníkov webu, naše služby. Hotjar používa súbory cookies a iné technológie (samozrejme po udelení súhlasu) ako napr. IP adresa zariadenia, veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (jedinečný identifikátor zariadenia), informácie o používanom prehliadači, geografická poloha (len krajina) a preferovaný jazyk používaný na zobrazenie nášho webu
Google analytics:
Tento nástroj používa cookies, aby pomohli nášmu webu analyzovať, ako ho ako návštevníci používate. Takto získané Informácie sú zvyčajne prenášané a uložené na serveroch v USA. Získané informácie sa aplikujú na posúdenie Vášho používania webu, zostavenie prehľadov o aktivite na webe a poskytovaní ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webe  a používania internetu. Na používanie tohto nástroja nám musíte udeliť súhlas.
Google tag:
Tento nástroj rovnako slúži na tzv. webovú analytiku a meranie aktivít Vás, návštevníkov na našom webe. Deje sa na základe pridávania časti kódu do samotného webu. Takto pridávané sledovacie kódy môžu zahŕňať aj analytické nástroje ako Google analytics. Tento nástroj funguje na princípe kontajnera, ktorý umožňuje pridávať, aktualizovať alebo odstraňovať sledovacie kódy bez potreby ručného upravovania kódu na našom webe. Tento nástroj nám pomáha efektívnejšie riadiť a monitorovať návštevnosť a správanie sa návštevníkov na našom webe.
V prípade všetkých uvedených nástrojov môže dôjsť k prenosu a spracúvaniu dát mimo Európskej únie, napr. v USA.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
 2. Keďže Vaše osobné údaje v zmysle týchto podmienok spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom.
 4. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 5. Ak máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov, neváhajte nás prosím, kontaktovať na adrese Krmanova 16, 040 01 Košice, prípadne emailom na e: hrouda@mazakovahrouda.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0905 544 843.
 6. Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

Košice, 1.1.2024, JUDr. Marek HROUDA, advokát- Potrebujete úspech. My sme váš úspech -

Menu:


 • Domov
 • Právnici
 • Služby
 • Poradňa
 • Najčastejšie otázky a odpovede
 • Kontakt

Kancelária:


Advokátske kancelárie
Krmanova 16
04001 Košice

055/622 67 52

info@mazakovahrouda.sk

Spýtajte sa nás


Stlačením tlačidla “odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami spracovania osobných údajov a že udeľuje na súhlas na ich spracúvanie.